Giám sát và điều khiển dễ dàng quá trình chuyển đổi hơi quá nhiệt thành hơi bảo hòa.