Van giảm áp Forbes Marshall

Van giảm áp Forbes Marshall

 

Van điều áp cùa Forbes Marshall phù hợp với Hơi nước hoặc Khí nén.